Aktuality

Seminár medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na tému dlhodobej prevádzky jadrových elektrární

V dňoch 30. mája až 1. júna 2022 sa v Mochovciach uskutočnil v poradí druhý seminár venovaný problematike dlhodobej prevádzky jadrových elektrárni. V rámci komplexného programu dlhodobej prevádzky jadrových elektrární ho organizovali Slovenské elektrárne, a.s. (SE) v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Vo svojich prezentáciách sa prizvaní špecialisti z Holandska, Španielska a Argentíny zamerali na kľúčové aspekty programu dlhodobej prevádzky, akými sú výber zariadení a previerka riadenia starnutia. Účastníkmi seminára boli okrem zástupcov SE aj zástupcovia riešiteľskej organizácie Centra pre vedu a výskum, s.r.o. (CVV), ako aj zástupcovia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR). 

Komplexný program dlhodobej prevádzky 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (JE EMO 1,2) je jednou z priorít SE a jeho zabezpečenie je súčasťou Integrovanej politiky SE. Dlhodobá prevádzka jadrových elektrární je vo svete prioritou okrem iného aj z hľadiska optimalizácie nákladov. Potvrdzuje to aj trend vo svete, kde napríklad v Spojených štátoch amerických už niekoľko jadrových blokov dostalo od amerického jadrového dozoru povolenie na prevádzku v časovom horizonte 80 rokov Status Of Subsequent License Renewal Applications | NRC.gov

Cieľom programu dlhodobej prevádzky JE EMO 1,2 je preukázať, že zariadenia, systémy, konštrukcie a komponenty budú plniť požadované bezpečnostné funkcie počas celej plánovanej doby ich dlhodobej prevádzky. Aby bola z legislatívneho, technického a bezpečnostného pohľadu možná dlhodobá prevádzka jadrových blokov, je potrebné v dostatočnom predstihu vypracovať a predložiť dozornému orgánu dokumentáciu, ktorá preukazuje možnosť ďalšej bezpečnej a spoľahlivej prevádzky JE EMO 1,2. 

Účastníkov seminára zaujal spôsob, akým sa zhostili partnerské elektrárne v Holandsku, Španielsku a Argentíne vypracovania správ o stave komponentov, ako aj samotný postup od výberu zariadení až po tvorbu programov riadenia starnutia v rámci previerky riadenia starnutia, čo je jedným z kľúčových aspektov hodnotenia zariadení v rámci komplexného programu dlhodobej prevádzky. Významnú pridanú hodnotu predstavuje prezentácia spôsobu akreditačného procesu jednotlivých programov udržiavania, funkčných skúšok a prevádzkových kontrol, ktoré musia spĺňať atribúty efektívneho programu starnutia odporúčané bezpečnostným návodom MAAE pre oblasť riadenia starnutia a dlhodobej prevádzky jadrového bloku, ako aj spôsob, akým sa tvorí báza informácií pre dokladovanie stavu jednotlivých systémov, konštrukcií a komponentov, ktorá predstavuje jeden z pilierov riadenia starnutia bezpečnostne významných zariadení a prvkov v rámci procesu tvorby nových a revízie existujúcich programov riadenia starnutia a ostatných programov elektrárne. Akreditácia umožňuje kriticky zhodnotiť aspekty konkrétnych činností na elektrárni tak, aby neboli opomenuté žiadne aktuálne sa uplatňujúce a všetky potenciálne mechanizmy starnutia a degradácie v exponovaných oblastiach konštrukcií a komponentov, ktoré majú zásadný vplyv na prevádzkyschopnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Ukázalo sa, že v tomto smere je stále čo zlepšovať, a jedným z nástrojov je aj hodnotenie efektívnosti jednotlivých programov riadenia starnutia. Lektorov seminára príjemne prekvapila aktívna účasť zástupcov SE ako aj ÚJD SR. Skonštatovali, že podľa otázok v diskusiách k jednotlivým prezentáciám počas všetkých troch dní seminára sa mnohokrát potvrdilo, že tematika bola po vzájomnej dohode zúčastnených strán veľmi dobre nastavená aj vzhľadom na prebiehajúcu etapu hodnotenia dlhodobej prevádzky oboch mochovských blokov. Informácie poskytnuté tímom odborníkov MAAE potvrdili skutočnosť, že spôsob, akým sa naša spoločnosť zhostila komplexného programu dlhodobej prevádzky JE EMO 1,2 je po metodickej aj technickej stránke nastavený, riadený a realizovaný správne. Podnety získané počas seminára nás utvrdzujú v tom, že je potrebné pokračovať v organizácii podobných aktivít. V najbližšom období budú zástupcami CVV ako aj na strane SE – Riadiaceho výboru Komplexného programu dlhodobej prevádzky JE EMO 1,2 prerokované témy a oblasti, ktoré bude možné vzájomne v budúcnosti prediskutovať či vo forme ďalšieho seminára alebo podpornej technickej expertnej misie. Informácie získané na seminároch MAAE venovaných tejto prioritnej oblasti našej spoločnosti dopĺňajú širokú bázu poznatkov a vedomostí potrebných na to, aby sme úspešne naplnili požiadavky národnej legislatívy v súlade s medzinárodnými odporúčaniami a mohli tak bezpečne a spoľahlivo prevádzkovať 1. a 2. blok jadrovej elektrárne Mochovce po dobu minimálne 60 rokov.

Autor článku – Ing. Ľudovít Kupča, PhD.