Zameranie spoločnosti

 • havarijné plánovanie,
 • hodnotenie bezpečnosti
 • ťažké havárie,
 • spoluprácu pri nábehu MO34,
 • zabezpečovanie testovania, merania, analýzy a kontroly (NDT),
 • ochranu pred požiarmi,
 • spoluprácu s univerzitami a výskumnými inštitúciami pri výpočtoch v oblasti palivového cyklu,
 • podporu projektov SE, zabezpečovanie štúdií pre prípravu projektov,
 • spoluprácu pri posudzovaní realizovateľnosti projektov, spolupráca na PZ/ZP,
 • pravidelné vyhodnocovanie vecných a finančných harmonogramov projektov,
 • zabezpečovanie projektov v oblasti vedy a výskumu (spolupráca s univerzitami a inými inštitúciami v danej oblasti),
 • implementáciu ukončených projektov v oblasti vedy a výskumu v štádiu riešenia a po ich ukončení – riadenie kontrolných dní,
 • realizáciu výstupov, ktoré vyplývajú s projektov,
 • administráciu ukončenia projektov (archivácia dokumentov, komunikácia s výskumnou agentúrou a partnermi projektu),
 • spoluprácu pri misiách WANO, OSART, EMANI a SJPP,
 • pripomienkovanie vyhlášok ÚJD SR a iných orgánov štátnej správy,
 • sledovanie dokumentov MAAE, WANO, WENRA a odporúčanie pre implementáciu v SE.