Zameranie spoločnosti

  • havarijné plánovanie,
  • hodnotenie bezpečnosti
  • ťažké havárie,
  • spoluprácu pri nábehu MO34,
  • zabezpečovanie testovania, merania, analýzy a kontroly (NDT),
  • ochranu pred požiarmi,
  • spoluprácu s univerzitami a výskumnými inštitúciami pri výpočtoch v oblasti palivového cyklu,
  • podporu projektov SE, zabezpečovanie štúdií pre prípravu projektov,
  • spoluprácu pri posudzovaní realizovateľnosti projektov, spolupráca na PZ/ZP,
  • pravidelné vyhodnocovanie vecných a finančných harmonogramov projektov,
  • zabezpečovanie projektov v oblasti vedy a výskumu (spolupráca s univerzitami a inými inštitúciami v danej oblasti),
  • implementáciu ukončených projektov v oblasti vedy a výskumu v štádiu riešenia a po ich ukončení – riadenie kontrolných dní,
  • realizáciu výstupov, ktoré vyplývajú s projektov,
  • administráciu ukončenia projektov (archivácia dokumentov, komunikácia s výskumnou agentúrou a partnermi projektu),
  • spoluprácu pri misiách WANO, OSART, EMANI a SJPP,
  • pripomienkovanie vyhlášok ÚJD SR a iných orgánov štátnej správy,
  • sledovanie dokumentov MAAE, WANO, WENRA a odporúčanie pre implementáciu v SE.