Projekt: „Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení“

Základné info. o projekte

 • Projekt je spolufinancovaný so štrukturálnych fondov EU, operačného programu Veda a Výskum, prioritná os č. 4
 • Projekt bol schválený 4.5.2012
 • Realizácia projektu 5/2012 – 4/2014 (30 mesiacov)
 • Celkové výdavky projektu 2 317 367 € → podiel CVV = 735 619 € s čoho dotácia = 478 005 €


 
Informačná tab. projektu
CVV
Spolupráca

 • žiadateľ : Centrum pre Vedu a Výskum, s.r.o.
 • akademický partneri: 1. Slovenská Akadémia Vied – ÚNMS
 • 2. Slovenská Technická Univerzita (FEI, SjF
 • priemyselný partner: Výskumný Ústav Zváračský – Priemyselný inštitút
 • Základná schéma projektu

Vytvorenie spoločného centra

 • Analýza súčasného stavu (Potrubia uložené v zemi, potrubia SO, tlakový ch celkov KE, príprava paliva na spaľovanie)
 • Návrh a overenie progresívnych metód (inovatívne metódy NDT pre kovové materiály, pre káble, simulácie)

1.1 Vytvorenie spoločného výskumno – vývojového centra a jeho vybavenieVytvorenie spoločného výskumno – vývojového centra a jeho vybavenie
1.1.1 Vytvorenie štruktúry výskumno-vývojového centra (VVC)

 • Cieľom a hlavným motívom tejto aktivity bude vytvorenie štruktúry VVC tak, aby bola dlhodobo udržateľná aj po skončení projektu.

1.1.2. Vytvorenie ROADMAP Výskumno-Vývojového Centra (VVC)

 • Vytvorenie roadmap je veľmi dôležité pre rozvoj VVC, nakoľko umožňuje dlhodobé plánovanie výskumných aktivít, ktoré reflektujú aktuálne svetové trendy a zároveň využívajú v maximálnej miere potenciál a zdroje inštitúcie.

1.1.3 Vybavenie centra najmodernejšími výskumnými zariadeniami

 • Obstarané výskumné zariadenia, kľúčové pre činnosti Centra

Zodpovedná osoba: Ing. Andrej Hanzel
2.1 Analýza aktuálneho stavu pomocou existujúcich metód
2.1.1 Analýza stavu potrubí vložených v zemi
Cieľom podaktivity je aplikácia dostupných metód na hodnotenie stavu potrubí uložených v zemi. Zodpovedný za podaktivitu 2.1.1: Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
2.1.2. Hodnotenie a predikcia stavu potrubí II. Okruhu

 • Potrubia II okruhu
 • Cieľom podaktiktivity je spresniť prístup hodnotenia koróznej erózie vybraných potrubí II okruhu na základe výsledkov meraní obsahu Cr, Mo, Cu v materiáloch hodnotených komponentov, výsledkov kontrolných meraní hrúbok stien hodnotených komponentov, spresnenia rozmerov a vzdialenosti jednotlivých komponentov.
 • Kondenzátorové rúrky
 • Cieľom podaktiktivity je výskum v oblasti predĺženia životnosti kondenzátorových rúrok.

Zodpovedný za podaktivitu 2.1.2: Ing. Peter Brziak, PhD.
2.1.3. Analýza vplyvu zaťaženia a vnútorných pnutí potrubia na hodnotenie ich prevádzkovej životnosti
Cieľom podaktivity:

 • je výskum vhodných simulačných algoritmov na výpočtové hodnotenie napäťovo-deformačného stavu tlakového potrubia v zemine.
 • Algoritmy budú zahŕňať interakciu potrubia a zeminy,
 • definíciu parametrov krivky tuhosti zemín pri spolupôsobení vnútorného tlaku a teploty prepravovaného média.

Zodpovedný za podaktivitu 2.1.3: Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
2.1.4. Analýza možností predĺženia bezpečnej prevádzky tlakových zariadení a uzlov tlakových systémov so zvýšenou pravdepodobnosťou poškodenia
Cieľom podaktivity je:

 • Výskum možnosti predĺženia prevádzkovej životnosti kotlových bubnov
 • Metodické návody na zváranie a opravné zváranie vybraných náročných uzlov
 • Výskum v oblasti stanovovania úrovne prevádzkového poškodenia a zvyškovej životnosti parovodných potrubí

Zodpovedný za podaktivitu 2.1.4: Ing. Peter Brziak, PhD
2.1.5. Predĺženie bezpečnej prevádzky zariadení na predprípravu paliva

 • Cieľom podaktivity je výskum možností predĺženia bezpečnej prevádzky uholných mlynov pracujúcich v SE a.s..

Zodpovedný za podaktivitu 2.1.5: Ing. Štefan Smetana
2.2 Návrh a overenie progresívnych metód NDT a monitoringu kovových materiálov na predikciu životnosti
2.2.1. Výskum inovatívnych metód NDT a monitoring

 • Výskum vibroaukustických metód NDT, interpretácia získaných výsledkov a ich korelácia s kvantitatívnymi výsledkami rozsahu poškodenia.
 • Počítačovo spracované výsledky akustickej emisie z komerčne zakúpených zariadení budú korelované s kvantitatívnymi výsledkami rozsahu poškodenia získanými analýzou mechanicky skúšaných materiálov pomocou nedeštruktívnych a deštruktívnych metód skúšania a hodnotenia.

Zodpovedný za podaktivitu 2.2.1: Ing. Juraj Lapin, DrSc.
2.2.2 Výskum inovatívnych metód diagnostiky starnutia a životnosti káblov v elektroenergetike

 • Analýza možných degradačných faktorov pôsobiacich na jednotlivé skupiny izolačných materiálov používaných ako izolácia káblov a vodičov.
 • V rámci tejto aktivity budú vytipované potenciálne najviac poruchové typy káblov z hľadiska ich konštrukcie mechanizmov porúch.
 • Nasledujúcim krokom bude analýza dostupných profylaktických meraní na vytipovaných vodičoch.

Zodpovedný za podaktivitu 2.2.2: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
2.2.3. Počítačové modelovanie potrubí s koróznymi defektmi a experimentálna verifikácia ich skutočnej prevádzkovej bezpečnosti a prevádzkyschopnosti

 • modely potrubí s rôznymi hĺbkami koróznych defektov a
 • experimentálny reťazec pre deštrukčné skúšky vzoriek potrubí pôsobením vnútorného tlaku vhodného média.
 • tvorba počítačových modelov a simulácia deštrukčnej skúšky pomocou metódy konečných prvkov
 • zostaviť optimálny postup numerického výpočtu deštrukčného tlaku potrubia s koróznymi defektmi.

Zodpovedný za podaktivitu 2.2.3: Ing.Vladimír Chmelko, PhD.
 
Hlavné praktické ciele a výstupy projektu

 • Vírivo-prúdový systém bude upravený pre použitie v PO, SO pre skúšanie teplovýmenných rúrok tepelných výmenníkov (hlavné kondenzátory, parogenerátory).
 • univerzálny strojový posun – rovnomerný chod sondy pozdĺž celej dĺžky rúrok. Automatická sekundárna analýza nameraných hodnôt – eliminuje ľudský faktor. Vyššia spoľahlivosť nameraných dát, zníži sa počet chybných a opakovaných meraní
 • Očakáva sa cca 6 hod skrátenie merania na PG:
 • prínos 500 tisíc EUR ročne
 • Zníženie času personálu v Ra priestore
 • Predĺženie životnosti uhoľných mlynov používaných pri mletí vysoko abrazívneho hnedého uhlia
 • Súčasná životnosť je cca 800 hodín
 • Predpoklad zvýšenia o cca 50%

Kontakt na partnerov projektu
www.cvv.sk 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.